Barion Pixel

Mecsektea.hu

Facebook Játékszabályzat

Játékszabály és Adatvédelmi nyilatkozat

Nyereményjáték a www.facebook.com/mecsektea weboldalon

A nyereményjáték szervezője a Mecsek Drog Korlátolt Felelősségű Társaság (7720 Pécsvárad, Erzsébeti út 18.; a továbbiakban: Szervező). 
A nyereményjáték feltételei az alábbiak:

NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA:

A Játék 2020.12.17. napján 10 óra 30 perctől indul és 2020.12.20. napján 10 óra 30 percig tart.

RÉSZTVEVŐK:

A játékban részt vehet bármely Magyarországon tartózkodási vagy állandó lakcímét és személyazonosságát dokumentummal igazoló 18. életévét betöltött természetes személy.

A nyereményakcióban nem vehetnek részt:
- a Mecsek Drog Kft. tulajdonosai, munkavállalói és a felsoroltak közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában.)
- jogi személyek és jogi személynek nem minősülő szervezetek

Részvételi szabály:
A Játékban mindenki részt vesz, aki a játék időtartama alatt a https://www.facebook.com/mecsektea oldalon a nyereményjáték keretében like-olja, megosztja az erre felhívó post-ot, valamint  kommentben megjelöl egy személyt akinek szívesen ajándékozna Mecsek Teát.

SORSOLÁS:

A résztvevők közül 1 személyt sorsolunk ki a www.facebook.com/mecsektea oldalon, akinek a nyereménye egy Mecsek Tea ajándékcsomag.
A nyeremény készpénzre nem váltható át. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményért az erre fennálló 8 napon belül üzenetben nem jelentkezik, úgy azt a játékban résztvevők között újra sorsoljuk! A 8 napos határidő jogvesztő határidő.
A nyeremény sorsolása: 
A sorsolására számítógép segítségével került sor. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson a megnevezett nyeremény kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően, a játékosok közötti ugyanakkora nyerési eséllyel. A Nyertesek kommentben valamint facebook üzenetben értesítést kapnak a nyerés tényéről.

ADÓFIZETÉS ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, belföldi postaköltséget meghaladó egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvétele miatt helyszínre utazás vagy nyeremény külföldre történő feladásának költsége) őt terhelik. 

NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

· Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
· Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
· A nyeremény kézbesítése/szállítása során keletkezett károkért sem a Szervező, sem megbízottjai semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A nyeremény átvétele a Nyertes által személyesen, a Szervező irodájában (cím: 7720 Pécsvárad, Erzsébeti út 18.), előre egyeztetett időpontban vagy Magyarországon belül postai úton, a Nyertes által megadott lakcímre történik a Szervező költségén. A Szervező képviselője kizárólag egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban kísérli meg a nyeremény átadását, ezt követően a Nyertes személyesen tudja átvenni a nyereményt a Szervező irodájában. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

 1. Nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 
 2. Játékosokról és a Sorsolt ajándék átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; 
 3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. 
 4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@mecsektea.hu e-mailcímen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az info@mecsektea.hu e-mail címen. 
 5. A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 
 6. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. 

VEGYESRENDELKEZÉSEK

 1. A Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremény kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező, illetőleg azok megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.
 2. A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevők facebook profilja segítségével azonosítja.
 3. A Szervező, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
 4. A Nyertesek által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyereményt – a Nyertes akadályoztatása esetén – a Nyertes közeli hozzátartozója Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában) vagy más, teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremény átadására határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.
 5. A Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.
 6. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.


Kapcsolódó bejegyzések

aszf

Általános Szerződési Feltételek

Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kapcsolat

Kapcsolat